Sprawdź, czym się różni kredyt od pożyczki

Sprawdź, czym się różni kredyt od pożyczki

Kredyt i pożyczka to pojęcia, które wiele osób używa zamienne. W praktyce wydaje się, że są to podobne produkty finansowe. Niemniej gdy przyjrzymy się im bliżej, zauważymy znaczne różnice. W związku z tym sprawdźmy, czym się różni kredyt od pożyczki?

Czym jest kredyt?

Na wstępie, abyśmy mogli w ogóle nieco szerzej analizować tytułowe zagadnienie, konieczne jest odniesienie się do każdej z definicji. Rozpocznijmy od kredytu, którego szersze pojęcie znajduje się w ustawie prawo bankowe. W art. 69 wspomnianego dokumentu możemy znaleźć określenie tego, czym w rzeczywistości jest umowa kredytu. Tak naprawdę kredyt możemy określać jako pisemną umowę, która jest zawierana pomiędzy dwoma stronami – kredytobiorcą i kredytodawcą. Co więcej, bank oddaje kredytobiorcy do dyspozycji określoną ilość pieniędzy na konkretny cel i oznaczony czas. Jak łatwo możemy wywnioskować z powyższego, kredyt jest więc produktem finansowym, którego może udzielić tylko i wyłącznie podmiot działający w oparciu o prawo bankowe. Dodatkowo, co jest oczywiste, kredytobiorca zobowiązuje się do oddania kwoty kredytu wraz z określonymi odsetkami.

Co to jest pożyczka?

Pożyczka, choć wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest podobna do kredytu, w praktyce nieco się od niego różni. Po pierwsze reguluje ją kodeks cywilny, a nie tak jak w przypadku kredytu, prawo bankowe. Co więcej, może być udzielona zarówno przez instytucję finansową, ale też przez inne podmioty, a nawet osoby fizyczne. Podczas zawierania umowy pożyczki mamy do czynienia z dwoma stronami – pożyczkobiorcą i pożyczkodawcą. Co ciekawe, odmiennie jak w przypadku kredytu, przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze, jak i rzeczy oznaczone co do gatunku. Pożyczkodawca zobowiązuje się z kolei do oddania w oznaczonym czasie przedmiotu pożyczki, niemniej zwrot niekoniecznie musi być oprocentowany. Dodatkowo zwróćmy uwagę na to, że przy zawieraniu umowy pożyczki nie jesteśmy zobligowani do wskazania jej celu.

Czym się różni kredyt od pożyczki?

Przedstawiliśmy powyżej definicje kredytu i pożyczki. Już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że obydwa produkty nieco różnią się od siebie. Niemniej głównym czynnikiem oddzielającym jedno pojęcie od drugiego jest to, że kredytu może udzielić tylko i wyłącznie podmiot działający w oparciu o ustawę prawo bankowe. W związku z tym będzie to np. bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (tzw. SKOK). Poza tym do głównych różnic możemy zaliczyć takie czynniki, jak:

  • kredyt w przeciwieństwie do pożyczki jest udzielany na konkretny cel – innymi słowy, umowa kredytowa wskazuje to, co powinno zostać sfinansowane z pieniędzy otrzymanych w ramach kredytu;
  • kredyt jest produktem finansowym, który nieodłącznie wiąże się z oprocentowaniem. Pożyczka może być z kolei nieodpłatna, tzn. nie zawsze musi być naliczane oprocentowanie, choć z reguły jest to rzadkością;
  • przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze, ale też rzeczy. W przypadku kredytu mówimy zawsze o środkach finansowych;
  • umowę kredytu określa prawo bankowe, natomiast w przypadku pożyczki odpowiednim aktem prawnym jest kodeks cywilny;
  • umowa pożyczki do kwoty 1000 zł może zostać zawarta ustnie. Jeżeli mówimy o kredycie, to umowa zawsze musi być sporządzona na piśmie.

Jak możemy zauważyć odpowiedź na pytanie czym różni się kredyt od pożyczki jest dość jasna. W praktyce te pojęcia są jednak przez wiele osób stosowane zamienne. W istocie, rzeczywistość prawna jest nieco inna. Niemniej jednak pomimo wielu różnic, kredyt i pożyczka mogą mieć ze sobą również kilka wspólnych cech, w szczególności jeżeli są udzielane przez bank. To, co je łączy, to z pewnością konieczność zwrotu w określonym terminie.