7 różnych energii karmicznych

7 różnych energii karmicznych

W celu zdobycia pełniejszego obrazu tego, co dzieje się w twoim życiu, poznaj energetyczny wymiar człowieka. Koncepcja, którą cytuję dzięki Andriejowi Lewszynowi wyjaśnia bardzo wiele przypływów i odpływów dobrobytu, w tym pieniędzy. Uzasadnia konieczność wspinania się na górę swego rozwoju bez „chodzenia na skróty”, bez pomijania niezbę­dnych doświadczeń, istotnych dla całości kształtowania osobowości.

Nieustanny przepływ energii w ciele człowieka odbywa się według określonych zasad. Każde miejsce gromadzenia się energii (czakra) odpowiada nie tylko za fizyczne zdrowie ciała, ale decyduje również o emocjonalnym i społecznym poziomie funkcjonowania człowieka. Jedne czakry związane są z pokonywaniem stopni kariery, inne – z umiejętnością zjednywania sobie ludzi, jeszcze inne odpowiedzial­ne są za zdolność wyszukiwania najwłaściwszej dla ciebie pracy.

Zagadnienie energii można potraktować znacznie głębiej, patrząc na nie z punktu widzenia ewolucji duszy i odrabiania „karmicznych lekcji”. Dotyczy to każdego z nas i dlatego też wiedza ta jest tak nie­zwykle potrzebna do zachowania harmonii w drodze do sukcesu, a także wówczas, kiedy już go osiągniesz.

Istnieje siedem rodzajów energii karmicznej. Są to:

► energia fizyczna,

► energia seksualna,

► energia psychoemocjonalna,

► energia pieniędzy,

► energia wiedzy,

► energia władzy,

► energia wiary.

W danym momencie życia u każdego człowieka występują różne po­ziomy owych energii. W zależności od tego, nad czym pracujesz, co cię pochłania, tworzysz lub kumulujesz zapas określonej energii. To, co już osiągnąłeś, jest wynikiem poziomu poszczególnych energii i determinuje twoje postrzeganie świata oraz pożądanie dóbr i wła­dzy czy (nie) umiejętność radzenia sobie z emocjami.

Energia fizyczna odzwierciedla ogólny stan zdrowia i żywotność two­jego organizmu. Dowodem na jej wysoki poziom jest nie tylko brak cho­roby, ale przede wszystkim witalność, a także gibkość stawów, elasty­czność kręgosłupa, wytrzymałość mięśni, sprawne funkcjonowanie wszy­stkich układów czy prawidłowy poziom hormonów we krwi. O energii fi­zycznej mówi też ostrość twego wzroku, słuchu i innych zmysłów.

Energia seksualna jest bardzo ważnym elementem struktury czło­wieka. Są ludzie o wysokim poziomie tej energii, przeciętnym i nis­kim. W dużym stopniu warunkuje ona działania i aktywność życiową. Osoby o wysokim poziomie energii seksualnej mają zdolność sublimowania, czyli przenoszenia jej nadwyżek na inne dziedziny życia, np. na rozwój, twórczość czy samodoskonalenie. Mają też więcej siły i wytrwałości; odczuwają mniejsze zmęczenie nawet przy długotrwa­łym wysiłku. W naturalny sposób zaspokajają swoje potrzeby sek­sualne. Ponadto owa energia zasila wiele innych działań.

Energia psychoemocjonalna mówi o rozwoju twoich emocji, o ich różnorodności, głębi, namiętności, pasji. O stopniu rozwoju sfery psychoemocjonalnej świadczy siła pragnień, moc pożądania. Tu też rodzi się wola człowieka. To zaś, czy jest silna, czy słaba, decyduje o tym, w jakim zakresie osiągasz swoje zamierzenia. Niski poziom tej energii czyni człowieka lękliwym, niepewnym, żyjącym niejako w le­targu. Strach i niepewność są jego dominującymi uczuciami. Energia psychoemocjonalna jest wyższego rzędu niż dwie poprzednie i moż­na uzupełniać nią braki na niższych poziomach. Stanowi swego ro­dzaju paliwo emocjonalne. Czasami człowiek mikrej postury zostaje liderem. Dlaczego? Bo ma potężny potencjał emocjonalny.

Energia pieniędzy znajduje się powyżej trzech poprzednich. Czło­wiek posiadający wysoki jej poziom z łatwością potrafi zapewnić byt, komfort życia. Pieniądze nie stanowią dla niego problemu, jest skon­centrowany na swoich finansowych celach. Ten rodzaj energii również może uzupełniać braki na innych poziomach. Jeżeli jesteś chory, a dys­ponujesz wysokim poziomem energii pieniądza, to pokryjesz koszty ho­norarium dobrego lekarza, drogiej operacji czy znakomitej rehabilita­cji, która przywróci ci zdrowie. Dzięki energii tej możesz również pod­nieść poziom energii wiedzy, ponieważ stać cię na edukację, szkolenie, książki, nagrania i wszystko, czego potrzebujesz w tej dziedzinie.

Energia wiedzy, czyli informacji, umożliwia uzyskiwanie innych ro­dzajów energii: fizycznej, seksualnej, psychoemocjonalnej i pieniędzy. Posiadając wiedzę np. na temat ćwiczeń energetyzujących poszczegól­ne czakramy w ciele człowieka oraz metod i środków poprawiających zdrowie, z łatwością doprowadzisz do wysokiego stanu energie: fizyczną i seksualną. Jeżeli masz wiedzę z zakresu finansów, to lekko zarobisz wielkie pieniądze, bo wiesz, jak tego dokonać. W żaden sposób nie mo­żesz obejść się bez energii wiedzy. Determinuje ona standard twojego bytu. Im więcej jej zdobędziesz, tym pełniejsze jest twoje życie.

Energia władzy wyraża się w zdolności do kierowania struktura­mi społecznymi. Cokolwiek to będzie: partia polityczna, produkcja towarów, mała czy duża grupa ludzi, wszystko to wymaga stworzenia odpowiednich procedur współdziałania, umiejętności kierowania ze­społami ludzkimi, zarządzania ich potencjałem, empatii, indywidua­lizacji kontaktów interpersonalnych i tysiąca innych umiejętności za­pewniających sukces grupowym poczynaniom. Ludzie posiadający wysoki poziom tej energii stają się liderami, stoją na czele stowarzy­szeń, firm i skutecznie dowodzą innymi.

życie o wiele więcej wymaga od tego, komu dano wiele.

Energia wiary to najwyższy rodzaj energii, dający władzę nad wszy­stkimi poprzednimi. Ten, kto ją posiada, potrafi stawić czoło wszel­kim niepowodzeniom. Ludzi takich jest niewielu, a dysponują oni ogromną mocą wyższego planu. Do nich z pewnością należeli Jezus i Budda, którzy posiadając bardzo wysoki poziom energii wiary, do­skonale posługiwali się niższymi energiami, wykorzystując je dla do­bra ludzkości. Sami tworzyli wszystko, co było im niezbędne, zamie­niając myśl w materię. Do ludzi o wysokiej energii wiary należą dzi­siaj także niektórzy mnisi tybetańscy i pustelnicy, którzy żyjąc w zu­pełnym odosobnieniu w klasztorach i korzystając wyłącznie z energii wiary, utrzymują na właściwych poziomach wszystkie inne energie.

Energia wiary ma za zadanie nauczyć człowieka zaufania do Bo­ga oraz nieprzypisywania sobie i swojej woli wszystkich czynów i osiągnięć. Obejmuje powierzanie Bogu spraw, z którymi umysł człowieka sobie nie radzi, a które z pewnością, jak wszystko na tym świecie, mają swoje rozwiązanie. Wysoka energia duchowa daje czło­wiekowi ogromne możliwości, ponieważ w dużej mierze podlegają mu wówczas wydarzenia przebiegające na planie fizycznym. Nie myśl jednak, że osoba taka nie ma problemów. Człowiek z wysoką energią wiary ma do spełnienia tu na Ziemi specjalną misję swojego życia. Napotyka w związku z tym ogrom problemów, tylko radzi sobie z nimi o wiele lepiej niż ktoś przeciętny.